Tradice. Inovace. Kvalita. Výkon

Volejte v pracovní době

+ 420 321 751 130/131

Pracovní doba

Po - Pá 06:00 - 22:00

Napište nám

lakol@lakol.cz

KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST PRÁŠKOVÉ LAKOVANÍ Jsme profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v práškovém lakování KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST KATOFORÉZNÍ LAKOVACÍ LINKA Vhodné pro velké série KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST MOKRÉ LAKOVÁNÍ Tradiční technologií lakujeme v boxech i na lince

GDPR opatření

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

zveřejňované dle § 18 odst. 2 zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Společnost LAKOL s.r.o.. – IČ28462009  Havlíčkova 949, 280 02 Kolín

(dále jen „správce“),

tímto ve smyslu výše uvedeného ustanovení informuje o zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon.

Účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností a uplatňování práv zaměstnavatele v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců, za účelem vedení mzdového účetnictví, jakož i za účelem odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění.

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail)), popisné údaje, údaje týkající se a související s pracovním poměrem zaměstnance (zejména výše mzdy, dalších plnění).

Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů

Zaměstnanci společnosti a případně další osoby, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu. Osobní údaje jsou získávány od zaměstnanců, jakožto subjektů údajů.

Důvody zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pouze z právních titulů pro plnění právních povinností, plnění smluv nebo jednání o jejich uzavření, z oprávněného zájmu správce. Údaje zpracovávané nad rámec těchto právních titulů zpracovává pouze se  souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Kategorie příjemců a místa zpracování

Příjemci osobních údajů jsou pouze zaměstnanci, kteří je zpracovávají v rámci výše uvedených právních titulů. Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci Evropské unie. Zpracování

osobních údajů probíhá v sídle firmy.

Doba uchování

Správce uchovává osobní údaje zaměstnanců pouze po dobu, po kterou mu to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy.

Informace o zpracování osobních údajů – Kamerové systémy

Vstupem do zorného pole našich kamer jste se dostali na naše záznamy a my zpracováváme vaše osobní údaje ve formě kamerového záznamu. Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem Vašich údajů je společnost:

LAKOL s.r.o.. – IČ28462009  Havlíčkova 949, 280 02 Kolín

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Kamerové systémy využíváme k:

  • K ochraně zdraví, zajištění bezpečnosti práce našich pracovníků
  • zabezpečení a ochraně dokumentů a dalších podkladů, které nám svěřili naši klienti
  • zabezpečení a ochraně našeho majetku

Tyto účely jsou naším oprávněným zájmem ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím je splněna zákonnost zpracování těchto dat. Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

3. Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou záznamy z kamer, umístěných v našich provozovnách.

3.1. Doba zpracování
Záznamy uchováváme po dobu 5 dnů. Pokud dojde k podezření z trestného činu, budeme je uchovávat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení.

3.2. Předávání dat

Záznamy z kamer nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní kontrolu. Záznamy jsou prohlíženy jen v případech, kdy je to nutné, Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a my jsme povinni je předat orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

4. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech (viz. čl. 1 tohoto dokumentu), a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese správce s tím, že prosíme o jednoznačnou konkretizaci adresy umístění kamer, jichž se Vaše stížnost týká.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

4.1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

4.3. Právo na opravu

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových záznamů není ale toto právo relevantní.

 

4.4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

4.5. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

4.6. Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.

4.7. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování (v případě kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, toto právo tedy není relevantní).

4.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.