Tradice. Inovace. Kvalita. Výkon

Volejte v pracovní době

+ 420 321 751 130/131

Pracovní doba

Po - Pá 06:00 - 22:00

Napište nám

lakol@lakol.cz

KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST PRÁŠKOVÉ LAKOVANÍ Jsme profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v práškovém lakování KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST KATOFORÉZNÍ LAKOVACÍ LINKA Vhodné pro velké série KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST MOKRÉ LAKOVÁNÍ Tradiční technologií lakujeme v boxech i na lince

Enviromentální politika

Ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování včetně prevence a trvalého snižování znečišťování patřík nejvyšším prioritám LAKOL s.r.o.

Vedení LAKOL s.r.o. ustanovuje v rámci své strategii ochrany životního prostředí ke snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku, v rámci níž se zavazuje:

 • k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se LAKOL s.r.o.  zavázala a které se vztahují k environmentálním politice společnosti
 • k neustálému zlepšování enviromentálního profilu organizace
 • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
 • k prevenci znečišťování životního prostředí
 • ke zvyšování povědomí zaměstnanců a v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb
  a výrobků na životní prostředí.
 • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám
 • Snižování energetické náročnosti restrukturalizací a modernizací výroby, zajištěním kvalitního technického servisu výrobního a pomocného zařízení včetně jeho maximálního využití s ohledem na trvalé vyhodnocování spotřeby energií
 • Permanentním a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a omezení odpadů, zajistit minimalizaci v čerpání přírodních zdrojů a surovin
 • Plnit princip trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění enviromentálních zařízení. Přitom bude vycházeno z odborných posudků možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků
 • Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí
 • Vést otevřený dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim informace k pochopení přijatých cílů a výsledků realizace enviromentálních programů
 • Spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a regionální enviromentální politika
 • Nad rámec požadavků legislativy životního prostředí stanovit a permanentně vyhodnocovat plnění enviromentální politiky, cílů a programů.

Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance LAKOL s.r.o..

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky probíhá v rámci procesu přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti LAKOL s.r.o., jednou ročně. Dostupnost environmentální politiky je zajištěna zveřejněním na webových stránkách společnosti LAKOL s.r.o.

Chráníme prostředí, v němž žijeme – LAKOL s.r.o. je organizace přátelská k životnímu prostředí

Třídíme odpad ve všech našich kancelářích: Kontejnery na použité tonery a  vyřazené baterie jsou umístěny v našich provozech a zřetelně označeny. Naše IT oddělení navíc provádí sběr vyřazené elektroniky a zajišťuje její ekologickou likvidaci.

Vzděláváme zaměstnance v oblasti ekologie: Informujeme je o trendech v oblasti ochrany životního prostředí, vzděláváme je pomocí interních školení. Podporujeme je v jejich soukromých iniciativách.

Young Women Travel Together Concept

1)  Naše záměry pro následující období v oblasti ochrany životního prostředí jsou:

 • Minimalizace rizik havárie s ohledem na manipulaci s chemikáliemi
 • Snižování spotřeby energie
 • Snižování množství odpadů

2)  Vrcholové vedení se k naplnění těchto strategických záměrů zavazuje:

 • Uvolňovat odpovídající zdroje a vytvářet vhodné podmínky k jejich uskutečnění
 • Podporovat vhodné aktivity vedoucí ke snižování negativních vlivů na životní prostředí a k prevenci
 • Vyžadovat plnění právních předpisů a zásad na ochranu životního prostředí od firem, které vykonávají činnosti v areálu společnosti (zejména nájemci a dodavatelé)

3)   Od pracovníků společnosti se očekává:

 • Účastnit se školení ke zvyšování environmentálního povědomí
 • Dodržovat postupy zahrnující požadavky na ochranu životního prostředí
 • Podávat náměty ke snižování negativních vlivů na životní prostředí
nature-sky-twilight-grass-9198

provedené kontroly – ochrana ovzduší

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší

2.8.2016 – neohlášená – nebylo zjištěno porušení platné legislativy ochrany ovzduší

25.3.2015 – ohlášená – nebylo zjištěno porušení platné legislativy ochrany ovzduší

22.11.2012 – ohlášená – nebylo zjištěno porušení platné legislativy ochrany ovzduší

MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství

17.2.2011 – ohlášená – nebylo zjištěno porušení platné legislativy ochrany ovzduší

18.9.2009 – ohlášená – nebylo zjištěno porušení platné legislativy ochrany ovzduší

Protokoly z kontrol, bezpečnostní listy a další dokumenty je možné po předchozí domluvě osobně nahlédnout ve firmě.